0422 324-8833
Çevre Denetim ve Belgelendirme ile ilgili sorularınız için.
Aradığınız kelimeyi yazınız.

Mevzuatlar

  • Kanunlar
  • Yönetmelikler
  • Tebliğler
  • Genelgeler
  • Taslaklar
SIFIR ATIK VE ATIK İŞLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği RG: 27.12.2017 - 30283
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği RG: 22.05.2012 - 28300
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği RG: 31.08.2004 - 25569
Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği RG: 21.12.2019 - 30985
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik RG: 26.03.2010 - 27533
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 06.10.2010 - 27721
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği RG: 06.06.2015 - 29378
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 18.03.2004 - 25406
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik RG: 31.12.2019 - 30995
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği RG: 23.01.2010 - 27471
Atık Yönetimi Yönetmeliği RG: 02.04.2015 – 29314
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik RG: 30.12.2009 - 27448
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği RG: 25.11.2006 - 26357
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik - Ekler RG: 27.12.2007 - 26739
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 25.01.2017 - 29959

Maden Atıkları Yönetmeliği

RG: 15.07.2015 - 29417
Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG: 16.07.2016 - 29772
Sıfır Atık Yönetmeliği RG: 12.07.2019 - 30829
DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği - Ekler RG: 21.10.2006 - 26326
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik RG: 26.04.2006 - 26150
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 26.12.2004 - 25682
Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik RG: 25.09.2019 - 30899
Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği RG: 14.01.2020 - 31008
Antarktika’da Çevre Koruma Protokolünün Uygulanmasına Dair Yönetmelik RG: 13.06.2020 - 31154
   
HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 06.10.2009 - 27368
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği RG: 04.06.2010 - 27601
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği RG: 06.06.2008 - 26898
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği RG: 07.02.2009 - 27134
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik RG: 24.07.2010 - 27651
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği RG: 19.07.2013 - 28712
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  RG: 03.07.2009 - 27277

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek1

 

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

RG:

11.03.2017-30004

KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik - Ekler RG: 11.12.2013 - 28848
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik - Ekler RG: 11.12.2013 - 28848
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik R.G: 13.12.2014  -  29204
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik R.G: 23.06.2017 - 30105
Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik  R.G: 14.11.2018 - 30595
SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik RG: 27.10.2010 - 27742
Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik RG: 01.10.2010 - 27716
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik RG: 03.08.2010 - 27661
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği RG: 08.01.2006 - 26047
Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği RG: 08.12.2007 - 26724
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği RG: 31.12.2004 - 25687
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) RG: 26.11.2005 - 26005
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik - (Ekler) RG: 08.06.2010 - 27605
YÖNETİM HİZMETLERİ VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik RG: 03.04.2007 - 26482
Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik RG: 03.04.2007 - 26482
Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik RG: 03.08.2013 - 28727
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE UYUM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik RG: 17.05.2014 - 29003
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik RG: 07.04.2017 - 30031
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Ek1  
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik RG: 04.01.2018 - 30291
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Eki  
SIFIR ATIK VE ATIK İŞLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği RG: 26.04.2011 - 27916
Atık Getirme Merkezi Tebliği - Eki RG: 31.12.2014 - 29222
Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ RG: 20.03.2015-29301
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği RG: 17.06.2011 - 27967
Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği RG: 06.07.2011 - 27986
Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği RG: 29.01.2009 - 27125
Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği RG: 20.06.2014 -29036
Kompost Tebliği - Eki RG:05.03.2015-29286
Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği - Eki RG:10.10.2015-29498
DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ (2007/4) RG: 24.07.2007 - 26592
Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ RG: 24.01.2007 - 26413
Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ RG: 13.06.2009 - 27257
Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009/3) RG: 05.06.2009 - 27249
Notification Regarding the Fees and Principles to be Implemented Within the Scope of the Regulation on Taking Waste from the ships and Waste Control (Notification No: 2009/3) (published on Official Gazette dated 05 June 2009 and number: 27249) RG: 05.06.2009 - 27249
Kabuklu Su Ürünlerinin Yetiştiği Sulara İlişkin Kalite Standartları Hakkında Tebliğ (2008/29) RG: 02.06.2008 - 26894
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği RG: 06.11.2009 - 27398
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE UYUM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği R.G: 09.10.2013 - 28790
Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği R.G: 02.04.2015  -  29314
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ R.G: 22.07.2014  -  29068
SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ

RG: 23.05.2019-30782
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği RG: 20.03.2010 - 27527
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği RG: 27.06.2009 - 27271
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği RG: 10.10.2009 - 27372
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği RG: 10.10.2009 - 27372
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinin Yürürlükten Kaldırıldığına İlişkin Tebliğ RG: 27.12.2005 - 26036
Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği RG: 14.12.2011 - 28142
SIFIR ATIK VE ATIK İŞLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 2020/12 Genelgesi 2020/12
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar 07.02.2020 tarihli ve 34658 sayılı Olur
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 29.06.2020 tarihli ve 132882 sayılı Olur
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 23.07.2020 tarihli ve 155226 sayılı Olur
Akümülatör Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar 29.06.2020 tarihli ve 132858 sayılı Olur
Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar 29.06.2020 tarihli ve 132871 sayılı Olur
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge 2010/16
Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge - Ek-1 2018/15
Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi 2011/13
Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi 2010/09
Gereksiz Kırtasiye Kullanımının Önlenmesine İlişkin Genelge 2012/13
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri 2008/6
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 2004/5
Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı Hakkında Genelge 2006/14
Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi 2011/12
Katı Atık Genelgesi 2004/7
Katı Atık Genelgesi 2003/8
Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi 2007/10
Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlemesine İlişkin Genelge 2011/12
Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İliskin Genelge 2011/10
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğitim Programları Genelgesi 2018/8
Tıbbi Atıkların Yönetimine İlişkin Genelgelerin İptal Edilmesi Hakkında Genelge 2018/7
Ambalaj Atıkları Yönetimi Usul ve Esasları 22.10.2012 tarih ve B.09.0.ÇYG.0.10.04-145.07-12444 sayılı Olur

Mahallli İdareler Seçimleri

2014/01

04 Mayıs 2015 tarih ve 5993 sayılı Bakan Oluru ile “Yetkilendirme Usul ve Esasları”  2015/5993
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar  31.12.2019 tarihli ve 311222 sayılı Olur
DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi 2018/14
Derin Deniz Deşarjı izleme Genelgesi 2009/16
Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge 2020/21
Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Kontrolünde Görevlendirilecek Olan Deniz Kirliliği Denetim Personeli İle Bu Personele Verilecek Eğitime İlişkin Genelge 2010/8
Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi 2009/6
Yetki Devri Genelgesi (Balık Çiftlikleri) 2010/11
Yetki Devri Genelgesi (Yasadışı Boşaltım) 2011/9

Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi

2019/9 Sayılı Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi Kılavuzları-1 için tıklayınız.

2 - İl Faaliyet Raporu Format

2019/9
Dip Taraması ve Boşaltım Faaliyetleri Uygulama ve Yetki Devri Genelgesi 2020/4
Normalleşme Sürecinde Gemi Atıklarının Yönetimine İlişkin Genelge 2020/19

HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi 2011/11
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi 2013/37
Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi 2010/14
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi 2011/4
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi 2015/02
Covid-19 Tedbirleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi-1 2020/10
Covid-19 Tedbirleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi-2 2020/11
SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesi 2020/17
COVİD-19 Salgını ve Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi 2020/13
Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi 2019/17
Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi 2018/14
Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar 2015/10
Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Esaslar  
2004/12 Sayılı Katı Atık ve Atıksu Yönetimi Genelgesi'nin İptaline İlişkin Genelge (2013/11) 2013/11
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE UYUM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Genelgesi (RG: 07.10.2013-28788)

2013/11

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi 2016/1
Halon Genelgesi 2007/4